Pa pažintys pottsville.

Numgaudaitės dainų vėl-vakaris. Šukytė, minėtasis choras ir Hamiltono "Gyvataro" šokėjai. Lietuvių atskiros nuo kitų baltų religijos nėra buvę. Barteška , simpoziumas "Veiksniai emigracinėje kryžkelėje" moderavo K.

Ir mamytė nėjo ką nors jam atnešti. Gi mano tėtytė šnekučiavo su juo, lyg su artimu kaimynu.

Už valandžiukės elgeta ėmė iš tarbos knygas ir dėjo ant suolo. Aš nustebęs tik žiūrėjau į elgetą ir į knygas. Slėpkite knygas! Sukimšo kelias ten buvusias knygeles į tarbą ir man padavė nunešti jas paslėpti rugiuose už klojimo [ Priešklojimyje buvo spalių.

Padarė juose duobę, įdėjo tarbą pa pažintys pottsville knygomis, aprausė spaliais ir abu nukiūtinome į gryčią. Kitu atveju esu slėpęs peludės palėpėje» 1. Kitą kartą buvo taip: « Žandaras, besėdėdamas seklyčioje užstalėje, kampe rado lietuvišką kalendorių ir tuoj pradėjo kibti prie šeimininko.

Šis šiaip taip su degtinės bonka ir penkrubline nuramino žandarą ». Tokie pergyvenimai neišdildomai įsibrėžė į jautrią vaiko sielą. Juras, Ir aš buvau mažučiukas, žr. Eglutė, m. Ji buvo gana toli, gal už poros mylių apie 3 km. Eidavome paprastais keliais per laukus dažniausiai pėsti. Retai kas paveždavo. Mokytojas buvo rusas. Lietuvių kalbos nemokėjo. Mokiniai, regis, visi buvo lietuviai. Pradžioje mokslo metų maldą prieš pamokas kalbėjo patsai mokytojas rusų kalba.

Po kiek laiko atvyko iš Šiaulių kunigas kapelionas mokyti religijos ir davė man maldelę į Šv. Dvasią lotynų kalba. Paaiškino, kaip žodžius tarti, ir liepė išmokti atmintinai. Už savaitės jau turėjau laimės visų mokinių vardu kalbėti maldą prieš pamokas »2. Kadangi Pranelis mylėjo mokslą ir buvo gabus, jis «narodnąją» Sutkūnuose baigė per dvejus metus ir paskui Bazilionuose išlaikė egzaminus taip sėkmingai, kad gavo diplomą ir prie to dar vieną knygą, kaip dovaną.

Žinojau, kad mano tėvelis man tik gera velija» 3. Prunskis, — « kodėl tėvai tas maskolių dovanas pasiuntė į ugnį: Jų karšta lietuviška, katalikiška širdis norėjo pelenu paversti viską, kas kėsintųsi pūsti burliokiškus vėjus į jų sūnelio galvą » 4.

Tėvas dažnai kartodavo: «Aš nenoriu, kad mano Pranulis artų žemę.

Reikalas pažinti senovės lietuvių religiją Ar įmanoma suprasti senovės lietuvių kultūrą, nepažįstant jų religijos? Juk tarp senovinės baltų religijos ir tuometinės baltų kultūros buvo organiškas ryšys. Religija ir kultūra nedalijamoje vienybėje plaukė viena vaga.

Jis norėjo jį « išmokslinti į buhalterius. Bet išleidęs daug pinigų vyresniam sūnui, džiova sergančiam klierikui Antanui, jau nebeišgalėjo. Vienok, jei nebus buhalteris, tai bent prekybininkas, galvojo tėvas. Tad, tarpininkaujant dr.

 • Коммандер Тревор Стратмор снова стал самим собой - человеком железной логики и самообладания, делающим то, что полагалось делать.
 • Geriausi viešbučiai ir nakvynės vietos netoliese – Mount Pleasant, Jungtinės Amerikos Valstijos
 • Dating in Tamaqua | Dating site | Topface
 • Smart girl vadovas pažintys
 • Слова, сорвавшиеся с его языка, были определенно произнесены на английском, но настолько искажены сильным немецким акцентом, что их смысл не сразу дошел до Беккера.
 • Человек, попытавшийся ее удержать, выглядел растерянным и напуганным, такого лица у него она не видела.
 • Anytime Fitness Pottsville, PA - World of Gyms
 • Patarimai kaip pažinti stiprią moterį

Laucevičiui, sūneliui parūpino vietą « Suvartotojų Sankrovoje ». Taip pa pažintys pottsville metų Pranelis atsidūrė Šiauliuose. Prunskis, Altoriaus, tautos ir kultūros tarnyboje, žr. Kunigų Vienybės Biuletenis, m. T[amoliūnas] SamataJubiliatas kunigas Pranciškus M. Juras, žr. Pranciškonų Pasaulis, m. Kunigų Vienybės Forum, m. Valančiaus dvasios įkvėpti katalikai.

Šiauliai jau anais laikais buvo vienas žymiausių bei judriausių miestų lietuvių žemėje. Ypač išsivysčiusi buvo pramonė, kuri tačiau beveik išimtinai buvo žydų rankose. Itin minėtinas Frenkelio odų fabrikas, nes jis buvo pats didžiausias šios rūšies visame krašte, gal net visoje caristinėje Rusijoje.

Šalia jo dar veikė Nuroko panašaus pobūdžio odų perdirbimo įmonė. Žinomos buvo taip pat brolių Kaganovų ir Birutės draugijos šokolado bei saldainių gamyklos, pasaldinančios kone visą Kauno guberniją. Žmonėms apsišviesti buvo įkurtos skaitlingos mokyklos, kurių lygis buvo aukštas ir tvarka jose griežta.

Žymūs buvo Šiauliai ir savo turtingomis bibliotekomis. Šis miestas tuomet buvo lietuvių tautinis bei kultūrinis centras šiaurės Lietuvoje, panašiai kaip Marijampolė Sūduvoje. Visa eilė veikėjų ten buvo lankę nuo m. Prisiminkime tik inž. Petrą Vileišį, dr.

Antaną Biržišką ir jo sūnus Mykolą, Vaclovą bei Viktorą, prel. Vincą Čepinską, taip pat Nepriklausomybės akto signatarą Steponą Kairį, kuris, dvejus metus gyvendamas Šalkauskiu šeimoje, mokė vyresnius šeimininkų sūnus.

Jiems nelengva buvo tapti sąmoningais lietuviais, nes daugumas tikinčiųjų inteligentų žavėjosi iš Varšuvos plaukiančia lenkų kultūra, neišskyrus nė Šalkauskiu, kurie savo namuose kalbėdavo lenkiškai. O netikintieji dažnai pasidavė iš rusų besiskverbiančiam materializmui, duodančiam jo išpažintojams neretai ir rusišką antspalvį.

Laimė, kad lietuviams daug padėjo nors iš rusų kilę, bet vietos gyventojams lojalūs grafai Zubovai, ypač tėvas ir sūnus Vladimirai, kurių pirmas m. Pažymėtina taip pat, kad m.

pa pažintys pottsville

Lietuviškoji šviesuomenė galėjo atsiremti į gerai organizuotą visuomenę, kuriai ypatingą spalvą davė literatūros, dramos ir muzikos draugija Varpas, pradėjusi veikti metais. Užgriebdama dar kitas visuomenines sritis, ji savo Bugailiškiais, Avižoniais, Janulaičiais, Bielskiais, Lukauskiais, Venclauskiais bei jų vienminčiais Nepriklausomoje Lietuvoje per valstiečius-liaudininkus ir socialdemokratus stipriai paveikė mūsų politiką. Bet šalia labiau laisvamaniškos krypties organizacijų gyvai pasireiškė ir katalikai, kuriems smailusis, dangų rėžiantis Šv.

Petro ir Povilo bažnyčios bokštas buvo tikras simbolis bei kelrodis. Žymi darbininkų dalis spietėsi į Šv. Juozapo draugiją, kuri, Leono XIII socialinių enciklikų inspiruota, juodarankių masę iš skurdo bei tamsos norėjo vesti į gerbūvį ir į saulę.

Šiame kelyje darbininkija praktiškojo klebono Julijono Jasinskio asmenyje turėjo atsidavusį tėvą bei energingą socialinį vadą. Dar plačiau buvo praplitusi Blaivybės brolija.

Ši buvo dalis vysk. Valančiaus sukelto blaivybės sąjūdžio, kuriuo steigėjas norėjo liaudį pa pažintys pottsville nuo moralinio nusmukimo bei medžiagiškų nuostolių. Šitas išganingas sąjūdis tokiu greitumu apėmė kone visą jo dieceziją, kad tuo stebėjosi net Vakarų Europa, kur buvo tvirtinama: « Visoje Europoje vienintelė blaivi vyskupija yra Žemaičių vyskupija ».

Gal taip ir buvo, žinant, « kad m.

Dating in Tamaqua

Nors Valančiaus priešams m. Valančiaus « suorganizuota blaivybės draugija — taip m. Pa pažintys pottsville — buvo vienintelė krašto žmones jungianti pasaulietiška organizacija, kurios ne visada pajėgė visais aspektais kontroliuoti tiesioginiai carinės valdžios pareigūnai.

Siekiant atitraukti žmones nuo girtavimo, buvo vykdomas švietėjiškas darbas » 7. Neužmirštini nė Šiaulių moksleiviai-katalikai, kurie šviesaus bei veiklaus kapeliono Jono Didžiulio g. Įsidėmėtina, kad jis tais metais, tęsdamas Valančiaus darbą, m. Kadangi katalikų darbas kraštutinių kairiųjų aršiai buvo trukdomas anais neramiais laikais, įkaitintais dar metų revoliucijos, Šiauliuose užvirė smarki politinė kova.

Buvo net užmuštų. Pro duris žiūrėdavau į atjojusius kazokus. Jie demonstruodavo savo miklumą ir arklių išdresiravimą. Jie man priminė daug kartų girdėtus metų Lietuvoje sukilimus ir Šiauliuose įvykusius vadų sušaudymus bei korimus.

Bijojau, kad ant rinkos neįrengtų nusikaltėliams kartuvių ir kad nepradėtų šaudyti ». Vaičiulaitis, Tai vyras didžių darbų ir rūpesčių Vysk. Valančiusžr. Draugas, Genzelis, Švietėjai ir jų idėjos Lietuvoje, Vilniuspsl. Kadangi Jurų namuose vaikų buvo daug, neturtingi tėvai jiems anksti turėjo parūpinti darbą.

Tam tikslui tėvelis savo Praneliui kooperatyvinėje krautuvėje Šiauliuose parūpino pardavėjo vietą. Taip tus metus einąs sūnelis m. Bet kadangi darbo, sunkaus bei neįprasto, buvo daug, gležnasis berniukas greitai pavargo, kas tėvą privertė jį nuo kitų metų pradžios vėl atsiimti.

Prie uždarytų vartų Staigus bėgimas Amerikon « Žemaičių didžiojo vyskupo Valančiaus prisiminimai dar buvo gyvi, kai Juras mokėsi ir dirbo Šiauliuose. Žmonės buvo dar išlaikę Blaivybės draugijas, prisiminė vyskupo lietuviškąsias mokyklas, o draudžiamąsias knygas mažas Pranciškus dar pats skaitinėjo.

Ta proga kooperatyvo pirmininkas R. Lavcevič Jis pildė savo pareigas sąžiningai ir tvarkingai, pasirodė turįs ypatingų gabumų prekyboje; buvo sąžiningas ir doras». Pasidaro aišku, kad Juras nuo pat jaunų dienų buvo « auksakalys ». Šeimos šilumoje, motinos globoje, pavasariškoje gamtoje, Pranutis vėl atsigavo. Kaip bematant gamta pasipuošia švelnute žole ir gėlėmis. Kur tik pasisuksi, visur džiaugsmas viešpatauja.

Čia, žiūrėk, gandras, parlėkęs į savo numylėtą tėvynėlę, krauja erdvesnį lizdą, kalendamas ilgu snapu. Ten vėl krūmokšlių tankumyne graudžiai pravirksta lakštutė. Čia vėl baubia laukuose veršeliai, beardydami iš džiaugsmo su ragais žemę. Ten žvengia arkliai.

Džiaugiasi ir artojai, sulaukę tos brangios dienelės, kurioje turi laimę pradėti darbuotis ant numylėtų laukų. Taip pavasarį sujunda visa gamta Lietuvoje. Kas gi josios galėtų nemylėti?! Juras, Pavasaris, žr. Moksleivis, m. Bet, kad ir kažin kaip Pranelis būtų susižavėjęs kaimo grožybėmis, jis, ragavęs miesto malonumų bei pamėgęs « pinigų kalimą », tėviškėje sustiprėjęs, antru kartu pabandė užsikariauti vietą viliojančiuose Šiauliuose.

Šis prašė, kad leistų man pabandyti dirbti jo krautuvėje, pažadėdamas mane traktuoti kaip savo sūnų, duoti visą išlaikymą ir mokėti už pirmuosius metus 30 rublių, o už antruosius 40, ir taip toliau, ir aš nuo metų sausio mėnesio pradėjau pa pažintys pottsville Kaminsko krautuvėje ». Kadangi ši buvo prie pat turgavietės, ji dažnai būdavo sausai prisikimšusi pirkėjų, kurių tarpe jaunutis pardavėjas taip vikriai sukinėjosi, kaip lydeka savo vandenyse.

Juro m. Kadangi jo komerciškus gabumus buvo pastebėję kiti pirkliai, jam nesunku buvo gauti naują tarnybą. Žadėjo mokėti 30 rublių į mėnesį. Sutikau ir veikiai stojau į darbą pas jį ». Vadinas, Jurelis dabar jau nebe eilinis pardavėjas, o instruktorius bei vedėjas. Jis ėjo tuomet šešioliktus metus. Nors jis dabar finansiškai stovėjo gerai, savo darbu ir iš viso savo padėtimi nebuvo patenkintas. Laisvalaikiais pradėjau mokytis ir siekti aukštesnio mokslo, [ Dėl to aš uždarinėdamas vakarais krautuvės langus, vis tardavau: Tų langinių ilgai nebedarinėsiu, nes būsiu kunigu, jei Dievas padės!

Mes naikinsime juos! Kad jon patektų, jis pasisamdė « švedą », kaip tuomet buvo vadinami privatūs mokytojai, ir jo pagalba ruošėsi stojamiems egzaminams. Juos išlaikė taip gerai, kad galėjo stoti į antrą klasę. Bet dar reikėjo tėvus perkalbėti, kad leistų savo Praneliui pasitraukti iš « Sankrovos ». Tam leidimui gauti jis vieną ankstų rytą pėsčias skubinosi į Bridus.

Tamsu, lijo, kelias slidus ir dumblinas. Bet ką tai reiškia tam užsidegėliui!

 1. Позвоните Танкадо.
 2. pabegimo-kambarys.lt Apžvalga
 3. Pažintys daisy stream
 4. Она открыла глаза, не в состоянии даже протянуть руку.
 5. Spring hill greitasis pažintys
 6. Meet men in Berwick | Dating site | Topface

Tėviškėje jis nustebusiems tėvams atidengė savo karštą norą atsistoti mirusio brolio Antano vietoje, o tam pirmiausia turėsiąs baigti tą « gorodska ucilišce », į kurią jis esąs jau priimtas.

Jo laimei tėvelių ilgai nereikėjo prašyti sutikimo, nes kaip tik tuo laiku jaunesnis jo brolis nebuvo išlaikęs egzaminų į gimnaziją, kas jiems leido, nors kukliai, paremti gabesnį Pranciškų. Bet šis nevisuomet tuvo taip idealiai musiteikęs, nes grumdamasis brendimo sūkuriuose ir sugundytas laisvamaniškų bičiulių, jis mielai pasukdavo pa pažintys pottsville į pa pažintys pottsville kelius bei klystkelius.

Išvedė jį iš pasirinktojo tako ir jo mokytojas K. Ogonovski, kuris kaip bibliotekininkas jam pakišo Renano bei Schopenhauerio knygas. Juras autoriui Apakintas nebemačiau reikalo melstis ir eiti išpažinties. Žodis « predestinacija » drumstė mano sąžinę Ateistinės knygos ir laisvųjų pažiūrų draugai buvo beatskiedžią mano religinius įsitikinimus.

Sekmadieniais eidavau į bažnyčią, bet apie intenciją įsijungti į Mišių auką negalvodavau. Vasaros metu pasitenkindavau stovinėti šventoriuje po kaštanais; maldoje jaučiausi atšalęs ».

Šitaip nusiteikęs ir šaunios bičiulystės išsiilgęs, jis įstojo į Varpo chorą bei teatro grupę, kuri kaip tik m. Šiauliuose buvo įkurta. Toje įtakingų liberalų draugystėje jis po visų dienos bėdų, tikėjosi galįs kultūringai « atsipūsti ». Čia bematant prasimušė jo teatrališka prigimtis — aistringai veržėsi į sceną. Landsbergio-Žemkalnio dramoje Tadas Blinda. Mes naikinsim juos!

Ir šiaip tam besiblaškančiam berniukui patiko smaguriauti šaunaus jaunimo verpetuose, kur per šokių vakarus « skrajojantis paštas » vylingai gundė į meilingus flirtus. Kūną sielą žudančios žinios brutaliai šaipėsi pirmame puslapyje. Įpintos aukos mieliau šoktų į voro tinklą, negu atsidurtų to laikraščio skiltyse. To tipo spaudai tetiko reporteris praradęs bet kokį jautresnį jausmą, šaltesnis už mašiną, žiauresnis už tigrą.

Sveikinau atidžiai žiūrėdamas į dar jo jauną žmonišką veidą, bambėdamas, kad kelias bus kietas, nedrįsdamas kelti savo abejonių, bet jis, matyt, suprato mano nutylėtas mintis, nes šyptelėjęs ryžtingai mirktelėjo: "This is a challenge". Girdi, "atsisakęs tos kovos, apaugčiau pelėsiais tarp šių mažų sienų". Nenorėčiau likti skolingas".

Žinoma, tai buvo mandagus mano kuklių pastangų pripažinimas ir, nenorėdamas atsilikti žodžių žaidime, suradau formulę, kuri patenkino jį. Girdi, įsisuksit dabar į smarkų verpetą. Per savaitę kitą gal patirsit daugiau, negu aš per metus. Jei kada patikėsit man kurią savo [do mesnę patirtį, atlyginsit man su kaupu. Jis tvirtai spūstelėjo mano ranką, žengdamas į naująjį gyvenimą, į kurį, žinojau, stversis su nagais ir dantimis. Nesitikėjau daugiau jį sutikti.

Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, laimei, nepriklauso prie šių organizacijų be pagrindo. Galima sakyti, kad ji rodo beveik tiek pat veiklos, kaip Lietuvos metais. Tiesa, aplamai ta veikla yra kukli, nes tenka remtis kaip ir Lietuvoje ne tik tikraisiais mokslo darbininkais, bet ir paprastais mokslo mylėtojais. Tikrųjų mokslo darbininkų daug neturėjome ir neturime. Bet kai apie juos susitelkia ir šiaip šviesesnieji protai, tai ir išvaroma ne tokia jau menka vaga mūsų kultūriniame bare.

Kaip Lietuvoj, taip ir čia LKMA savo veiklą visų pirma telkia į trimetinius suvažiavimus ir tų suvažiavimų darbų išleidimą.

LKMA buvo atkurta ir savo pirmąjį suvažiavimą, laikydama jį ketvirtuoju 3 suvažiavimai buvo sušaukti Lietuvojesušaukė Romoje. IV ir V suvažiavimo darbai jau paskelbti ir psl. Be to, pradėta leisti ir metraščiai, kurių pasirodė jau du ir psl. Išleistos ir dvi knygos kun. Vaišnoros, M. Kučo apie kun.

Staniukynądraugėj apimančios psl. Taigi, puslapiais matuojant, LKMA spaudiniai jau išsitiesė per puslapius. Juose paskelbta ištisa eilė vertingų studijinių darbų. Reikšmės turi ir intelektualinio intereso palaikymas bei žadinimas tiek savo nariuose, tiek per juos ir platesnėje visuomenėje. LKMA telkia apie narių, kurių tarpe 15 suteiktas nario mokslininko titulas J. Brazaitis, Ad. Darnusis, J.

Eretas, J. Girnius, J. Gravrogkas, J. Grinius, Z. Ivinskis, St. Yla, A. Liuima, A. Maceina, J. Pikūnas, P. Rabikauskas, A. Salys, A. Sennas ir S. Atkurtajai LKMA vadovavo vysk. Padolskis, po jo mirties nuo — Romos Gregorianum universiteto profesorius A. Liuima, SJ. Jo rūpestingo atsidėjimo dėka LKMA išplėtė savo veiklą. Pereiname prie šiemetinio LK MA VII suvažiavimo, kuris įvyko Vokietijoj, Vasario 16 gimnazijoj, rugpiūčio ir sutraukė ligi žmonių, įsijungus Lietuviškųjų pa pažintys pottsville savaitės dalyviams.

Pilnaties posėdžių buvo du: pirmąją ir paskutiniąją suvažiavimo dieną. Kitomis dienomis vyko sekcijų posėdžiai. Pirmajame pilnaties posėdyje prof. Eretas skaitė paskaitą apie krikščioniškosios kultūros raidą Lietuvoje nuo tautinio atgimimo, iškeldamas joje tris kartas.

Meet men in Berwick

Pirmajai kartai nuo "Tėvynės sargo" ligi "Draugijos" pirmojo sustojimo atstovavo J. Tumas-Vaižgantas ir A. Dambrauskas-Jakštas, turėdami savo dainių Maironį, ši karta ryškino tautos lietuviškąjį ir katalikiškąjį veidą, vesdama kovą su rusų priespauda, polonofilais ir tikėjimo priešais.

Antrosios kartos vadai — M. Krupavičius ir St. Šalkauskis, o jų tarpe Pr. Šalkauskio ir prel. Kuraičio išauklėta trečioji karta išėjo gyveniman su dienraščiu "XX amžius", "organinės valstybės" deklaracija.

Maceinos socialinėmis idėjomis. Nespėjusi tėvynėj pilnai išsiskleisti ir daug nukentėjusi per okupacijas, ši karta tęsė savo kūrybinį darbą išeivijoje. Gūnter Grass yra gimęs Sulaukęs septyniolikos metų, jis buvo paimtas į vokiečių kariuomenę, kur buvo sužeistas ir pagaliau pateko į amerikiečių nelaisvę. Po karo grįžo į fiziškai ir dvasiškai sugriautą Vokietiją. Jo paties tėviškė, Dancigas, atiteko lenkų valdžiai.

Su palaužta dvasia jis pradžioje dirbo potašo kasykloje, džiazo klube O Susanna, ir akmenų skaldykloje. Grįžęs iš Prancūzijos, apsigyveno Vakarų Berlyne, iš kur ir šiomis dienomis išgirstame jo ne tik literatūrinių, bet ir politinių idėjų proklamacijas.

Politiškai jis yra socialdemokratų veikėjas ir kalbėtojas. Buvo spaudoj, kad jis rašąs kalbas ir W. Mums įdomu, kad Gūnter Grasso pa pažintys pottsville ir ypač jo romane Hundejahre sutinkame lietuviškų motyvų, kurie atsispindi mūsų mitologijos, istorijos, lietuviškų vardų pavidalu.

Pirmoje Hundejahre dalyje, pavadintoj "Rytinės pamainos", prisimenama ta lietuvių istorinė era, kurioje Kęstutis Kynstute ir Vytautas Witold drebino kryžiuočių rankas. Gūnter Pa pažintys pottsville pasirenka tą Rytprūsiams svarbų periodą išryškinti pirmą ir tragišką vokiečių bandymą veržtis į Rytus. Fantazijos rūke įpintame pasakojime, liečiančiame dvylika begalvių vienuolių ir kryžiuočių riterių, ryškiai iškyla tas vokiečių "grotesque - national" protavimas su jo pavojais žmonijos istorijai.

Čia randame ir įdomių paralelių antram pasauliniam karui, jo kaltininkams ir jo ugnies pripildytai pabaigai. Įtraukdamas mūsų mitologiją, rašytojas remiasi daugiau senųjų prūsų negu lietuvių mitologiniais įvaizdžiais.

Perkūno PerkunosPikulo Pikollos ir Patrimpo Potrimpos alegoriniai paveikslai terpiasi J romano krikščionišką aplinką ir primena, kad baltų pagoniška mitologija lieka gyva Rytprūsių dvasinio charakterio dalis.

Tuo būdu Grass atvirai jungiasi prie daugumos Rytprūsių rašytojų, kaip Ernst Wiecherta ar Agnes Miegel, kurių kūryboj taip pat iškyla senoji baltų mitologija.

Taip pat įdomu pastebėti, kad autorius, ištikimas Rytprūsių sūnus, baltų mitologijos figūras lygiomis stato toje pačioje aukštumoje, kaip germanų Wotana ar graikų Zeusą.

pa pažintys pottsville

Laikui bėgant, koplyčia pasidarė per maža. Ankšta vasaros metu, kai atostogauja nemaža lietuvių ir sekmadieniais suvažiuoja daug turistų iš apylinkės.

Žiemos metu ankšta pasidarė, kai čia įsikūrė Šv. Antano gimnazija Prieš 6 metus Tėv. Gailiušis, tuolaikinis provincijolas, apsisprendė statyti koplyčią. Įvairūs sunkumai neleido pastatyti visai atskiro pastato. Pasirinktas kitas kelias — praplėsta senoji koplyčia. Jos lauko siena prakirsta ir pristatyta nauja koplyčia į miško pusę. Su vienuolynu susijungdama, ji sudaro raidę T. Koplyčios projektavimo darbus atliko arch.

Alfredas Kulpavičius. Jis, nenueidamas į kraštutinumus, apsisprendė už modernų stilių. Koplyčią suprojektavo nesimetrišką, ieškodamas įdomesnių plokštumų, siluetų, erdvės apvaldymų. Naują pastatą jungdamas su senuoju, architektas elgėsi labai atsargiai, bijodamas sugadinti ir vieną, ir kitą. Pačiam sujungimui jis panaudojo plačius langus: pro stiklą gali įžiūrėti vienuolyno visą sieną, ir pati koplyčia atrodo, lyg būtų šalimais atsistojusi. Ties pa pažintys pottsville koplyčios stogą jis nuleido iki vienuolyno antrojo aukšto grindų.

Vėliau stogą iškėlė į reikiamą aukštį. Viršum plokščio stogo įtaisytas stiklinis kupolas su žibančiu kryžiumi, kuriame gali atsekti lietuviškos ornamentikos. Galiniai stogo kampai iškelti gana aukštai, atbaigti plačiomis pastogėmis, į kurias remiasi savotiškos kolonos — atsparos. Jos suprojektuotos taip, kad sudarytų kuo įspūdingesnį siluetą ir atrodytų lyg abstrakčios skulptūros.

Rytiniame kampe prie atramos prikabintas varpas, šis kampas ypač gražiai atrodo, kai per miškus patekėjusi saulė ima kopti aukštyn. Tada ant mūrų sienų pilna įvairios formos šešėlių. Koplyčia ties tuo kampu išlenkta ir nuvesta į dešinę. Judesys priderintas prie visos aplinkos, kur pilna šakotų pušų; tartum kviečia mus eiti gražiai rengtais laiptais ir apžiūrėti visą pastatą. Sienose stengtasi išlaikyti masės jėgą.

Tad langai taip sudėstyti, kad jie nekrinta į akis. Kairėje pusėje siena sulaužyta trikampiais, į kuriuos įdėti vitražai. Dešinėje pusėje dominuoja didelė siena.

pa pažintys pottsville

Ties koplyčios galu įdėtas didelis vitražinis langas, einąs nuo grindų iki lubų. Palėpės pakraščiu pravestas siauras stiklo ruožas, kuris ties vienuolyno siena pavirsta plačiu vitražu ir nusileidžia žemyn.

Įėjęs pro vienuolyno frontines duris, pirmiausia patenki į Šv. Antano koplytėlę. Už jos — senoji koplyčia, dabar paversta naujosios koplyčios prieangiu.

pa pažintys pottsville

Iš čia atsidengia naujoji koplyčia visu patrauklumu. Užėjus tuoj patraukia kairioji siena su spalvingais skaldyto stiklo langais, kurie sudėti lyg kokie paveikslai ir taip pasukti, kad visur juos gali lengvai matyti. Ši judri vitražinė siena nuveda į presbiteriją, kur galinė sieną didingai išlenkta ir staigiai užbaigta ties dešiniuoju kampu. Šis kampas su savo dideliu vitražiniu langu apšviečia visą presbiteriją.

Kad langas nesimatytų ir nedrumstų dėmesio, įvesta graži dekoratyvinė siena, kuri pridengia langą ir kurioje Įrengtas svarbiausias koplyčios altorius — švč. Sakramento altorius.

Koplyčios dešinioji pusė turi ramią sieną, kuri tartum apjungia visus koplyčios ritmus. Architekto darbas atliktas kūrybingai ir kruopščiai. Visą koplyčios vidų dekoravo dail. Jonynas, sukurdamas vitražus, sienų papuošimus, Kryžiaus kelius, altorius, suolus.

Koplyčia tuo būdu gavo gana vieningą ir originalų stilių. Kapočius; vicepirm. Jutkevičius ir kun. Dabušis, sekr. Barzdukas, informacijos reikalams A. Mažeika jr. Pereitoj kadencijoj tarybai pirmininkavo V. Volertas, valdybai — J. Pirmąją paskaitą apie tautos valią ir pasipriešinimą turėdamas galvoj Lietuvą skaitė šios savaitės moderatorius dr. Pavergtosios Lietuvos padėtį svarstė simpoziumas, kuriame dalyvavo dr. Karvelis, J. Glemža, J.

Norkaitis, kun. Vaišnora, V. Neseniai miręs poetas V. Mykolaitis-Putinas paminėtas V. Natkevičiaus paskaita. Krivickas jo darbų paroda buvo surengta per tą savaitę kalbėjo apie Lietuvos jaunųjų dailininkų kūrybines pastangas. Dalyvavo 22 kuopų 46 atstovės. Diskutuotas ir lietuvybės išlaikymo reikalas. Centro pirmininke perrinkta J. Medinienė iš Detroito.

Abi dienas programą Expo 67 atliko Montrealio Aušros Vartų parapijos choras dėl kažkokių apgailėtinų nesusipratimų kiti chorai nedalyvavoZ. Lapino instrumentalistų orkestras, solistas A.

Katalikams pamaldas laikė ir pamokslą pasakė vysk. Brizgys, evangelikams — kun. Montrealio universiteto muzikos fakulteto salėj sekmadienį vyko iškilmingas posėdis; kalbėjo Vliko pirm.

pa pažintys pottsville

Valiūnas, Alto pirm. Rudis, konsulas J. Rinkūnas; koncertinę programą atliko soliste L. Šukytė, minėtasis choras ir Hamiltono "Gyvataro" šokėjai. Programų pranešėja buvo dr. Sportininkai turėjo krepšinio varžybas. Visuomeninius gydytojų uždavinius iškėlė atidarymo kalboj dr. Brazaitis, Ohio lietuvių gydytojų draugijos pirmininkas. Šaulys apžvelgė medicinos padėtį Lietuvoje.