Worthington mn pažintys

Gyventojų lizingo apimties mažėjimą m. Lietuvos autorių moksliniuose straipsniuose nagrinėjama kredito rizikos lizingo sektoriuje tema. Benefits to the agriculture sector of attracting more young farmers. Tuo tarpu jaunieji ūkininkai neturi pakankamai finansinių išteklių irsusiduria su jų gavimo ribotumais. Metodai — siekiant ištirti lizingo paslaugos plėtros galimybes Lietuvoje buvo naudojamas mokslinėsliteratūros analizės metodas.

worthington mn pažintys

Pasaulyje, kuriame maisto produktų pagaminama užtektinai visiems išmaitinti,daugiau kaip vienas milijardas žmonių neturi galimybės gauti pakankamai maisto Europos ekonomikos, Aprūpinimo worthington mn pažintys užtikrinimas reiškia, kad žmonės turi pakankamai maisto atsargų bei ekonominę galimybę prie joprieiti. Aprūpinimo maistu užtikrinimas — tai galimybė visiems žmonės bet kuriuo metu gauti pakankamai maistoaktyviam, sveikam gyvenimo būdui, apimant bent jau minimalų maistiniu požiūriu tinkamo ir saugaus maistoprieinamumą bei galimybę įgyti maisto socialiai priimtinais būdais Radimer, Nors aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka atsirado tik prieš keturis worthington mn pažintys, kada buvo suvokta, jogbadą sukelia ne tik derliaus sumažėjimas, bet ir išteklių, reikalingų pasigaminti ar įsigyti maistą, trūkumas, jaimokslinėje užsienio literatūroje yra skiriama daug dėmesio.

Aprūpinimo maistu užtikrinimą įvairiais požiūriaisnagrinėjo McMichaelRadimerEscamilla ir CorreaGani ir PrasadHemelin ir kt. Mokslininkai analizavo aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką ir atlikodaug empirinių tyrimų besivystančiose ir išsivysčiusiose šalyse, bet Lietuvą šie tyrimai aplenkė.

Nors aprūpinimomaistu užtikrinimą įvairiais požiūriais nagrinėjo daugelis minėtų užsienio autorių, tačiau jų požiūriai į šią sąvokąlabai skirtingi ir bėgant laiku vis keitėsi, todėl yra aktualu atlikti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą analizę. Tyrimo objektas — aprūpinimo maistu užtikrinimas. Tyrimo tikslas — atlikti požiūrių į aprūpinimo maistu užtikrinimą analizę.

Tyrimo uždaviniai Atlikti aprūpinimo maistu užtikrinimo sampratos analizę įvairiais lygiais. Įvertinti aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcijų raidą. Nustatyti aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas. Tyrimo metodai: mokslinės literatūros analizė, indukcijos, dedukcijos, worthington mn pažintys grafinio vaizdavimo metodai.

  • Socialinių mokslų srities metų straipsnių rinkinys - Jaunasis
  • Juoda vaikinai pažinčių svetainė

Darbe naudojami mokslinių leidinių straipsniai. Dauguma užsienio autorių savo darbuose aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką apibrėžianaudodamiesi Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos MŽŪO, angl. FAO apibrėžimu, jog aprūpinimomaistu užtikrinimas — tai, kai visi žmonės nuolat turi fizinę, socialinę ir ekonominę galimybę pakankamai valgytisaugius ir maistingus maisto produktus, atitinkančius jų mitybos poreikius, ir suteikia galimybę rinktis aktyvią irsveiką gyvenseną užtikrinančius maisto produktus Europos ekonomikos, Susisteminti autorių apibrėžimai pateikti 1lentelėje.

Aprūpinimo maistu užtikrinimą globaliu lygiu nagrinėja Ballenger ir McMichael McMichael aprūpinimo maistu užtikrinimą apibrėžia trumpai 1 lentelė. Jis teigia, jog aprūpinimo maistu užtikrinimas —tai galimybė įsigyti maisto, to kurio reikia, ir tada, kai jo reikia, — tai geriausiai apibūdina sklandžiai funkcionuojantipasaulio rinka.

worthington mn pažintys

GlobalusAprūpinimo maistu užtikrinimas reiškia, kad pasaulinės gamybos ir atsargų sumaBallenger, N; kiekvienais metais turi viršyti būtino vartojimo apimtį prie minimalios priimtinosMabbs-Zeno, C. NacionalinisBallenger, N;Nacionalinis aprūpinimo maistu užtikrinimo worthington mn pažintys nusako, kiek šalies nacionalinėMabbs-Zeno, C.

Escamilla, R. Riches, G. Namų ūkio Radimer, K. Aprūpinimo maistu užtikrinimas priklauso nuo to, ar namų ūkis turi pakankamaiGarrett, J.

IndividualusPomerleau, etal. Aprūpinimo maistu užtikrinimas yra nusakomas, kaip pakankamas energijos irmaistinių medžiagų kiekio suvartojimas, nepritekliaus jausmo arba apribotopasirinkimo nebuvimas, ir normalus valgymo būdas. Aprūpinimo maistu užtikrinimas yra pasiekiamas, kai ląstelės, audiniai ir organai,kurie sudaro žmogaus kūną, tinkamai maitinami.

Ballenger ir Mabbs-Zeno globalų aprūpinimo maistu užtikrinimą apibrėžia per tam tikrus aprūpinimomaistu užtikrinimo rodiklius — gamybą, atsargas ir vartojimą. Pasak šių autorių globalus apsirūpinimo maistuužtikrinimas reiškia, kad pasaulinės gamybos ir atsargų suma kiekvienais metais turi viršyti būtino vartojimo apimtįprie minimalios priimtinos tikimybės Ballenger, Mabbs-Zeno Globalus apsirūpinimo maistu užtikrinimas yralabai svarbus, kadangi, jei globalus apsirūpinimo maistu lygis būtų mažesnis už pasaulinį maisto vartojimo lygį,tuomet iškiltų bado grėsmė visame pasaulyje.

Ballenger ir Mabbs-Zeno aprūpinimo maistu užtikrinimą nagrinėja ne tik globaliu, bet ir nacionaliniulygiu. Nacionalinis apsirūpinimo maistu lygis nusako, kiek šalies nacionalinė rinka yra apsirūpinusi tam tikraprodukcija. Escamilla ir Correa sutinka su Ballenger ir Mabbs-Zeno nuomone, jog nacionalinisapsirūpinimo maistu užtikrinimas yra mažiau suvaržytas, nes maisto vartojimas gali būti užtikrinamas importo ir kitųšalių pagalbos dėka.

Pasak Escamilla ir Correa maisto buvimas nacionaliniu worthington mn pažintys, priklauso nuo vietosgamybos gyventojų vartojimui, taip pat ir nuo galimybės importuoti sveikus ir maistingus maisto produktus. Marek ir Smith teigimu, gebėjimas užtikrinti aprūpinimą maistu šalies lygiu nereiškia, kad jis bus užtikrintaskiekvienam individualiam namų ūkiui.

Šalis turi ne tik importuoti ar gaminti pakankamai maisto, bet užtikrinti ir jotiekimą gyventojams. McMichael ir Riches teigia, jog apsirūpinimo maistu užtikrinimas yra politinisklausimas. Šie autoriai nurodo, jog pasaulinį apsirūpinimo maistu užtikrinimą būtų galima didinti tik vykdanttinkamą politiką, kuri skatintų laisvą ir nevaržomą prekybą, žemės ūkio subsidijavimą bei būtų vykdoma vyriausybėsintervencija į žemės ūkį ir maisto produktų rinką, kuri skatintų maisto produktų gamybą.

McMichael pasisakouž maisto produktų judėjimą ir jo skatinimą iš vienos šalies į kitą. Riches namų ūkio lygiu aprūpinimo maistu užtikrinimą sieja su pažinčių tikslų nustatymas sandėlio aprūpinimu. Joteigimu, aprūpinimo maistu užtikrinimas yra pakankamas namų ūkio maisto sandėlio aprūpinimas, maisto produktųkokybės ir saugumo prieinamumas, nerimo nebuvimas dėl maisto tiekimo bei namų ūkio maisto šaltinio.

Kiekplačiau namų ūkio aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoką apibrėžia Radimerkuris į apibrėžimą įtraukia ir 13maisto tinkamumo požiūrį bei maisto įsigijimo būdus. Jo manymu, aprūpinimo maistu užtikrinimas yra apibrėžiamaskaip galimybė visiems žmonės bet kuriuo metu gauti pakankamai maisto aktyviam, sveikam gyvenimo būdui beiapima bent jau minimalų:a maistiniu požiūriu tinkamą ir saugų maisto prieinamumą;b galimybę įgyti maisto socialiai priimtinais būdais pvz.

Garret, Ruel ir Hemelin et al. Garret ir Ruel teigimu, aprūpinimo maistu užtikrinimas priklauso nuo to, ar namų ūkis turi pakankamai worthington mn pažintys įsigyti maistoesamomis kainomis, ar turi pakankamai žemės ir kitų išteklių maisto produktams užauginti.

Pasirinkite norimą kalbą

Pomerleau, et al. World Health Organization aprūpinimo maistu užtikrinimo apibrėžimą, kuris apimakiekio, kokybės bei maisto įvairovės aspektus. Autorius nurodo, jog aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka reiškia,kad visi žmonės turi galimybę bet kuriuo metu pakankamam prieinamumui maisto, apimant kiekį, kokybę bei maistoįvairovės aspektus. Radimer teigimu individualiu lygiu aprūpinimo maistu užtikrinimas yra nusakomas, kaip pakankamasenergijos suvartojimas, pakankamas maistinių medžiagų kiekio suvartojimas, nepritekliaus jausmo arba apribotopasirinkimo nebuvimas, ir normalus valgymo būdas.

Viešbučiai ir viešnagės vietos regione Minnesota, Jungtinėse Amerikos Valstijose

Nyariki ir Wiggins nurodo, jog individualiu lygiu asmuoyra aprūpintas maistu, jeigu jis turi worthington mn pažintys jo nuolat įsigyti, tam, kad galėtų užsitikrinti sveiką gyvenimą.

Autoriai Escamilla ir Correa ypač smulkiai žvelgia į individualų aprūpinimo maistu užtikrinimą. Jieteigia, worthington mn pažintys aprūpinimo maistu užtikrinimas yra mitybos užtikrinimo procesas, kuris gali būti suprantamas organizmolygyje individualiame lygyjet.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas apima mitybos užtikrinimo irsveikatos užtikrinimo sąvokas kartu.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas dažniausiaiapibrėžiama kaip reiškinys, kai kiekvienas sparks pažinčių svetainė, bet kuriuo metu, tiek fiziškai, tiek ekonomiškai joe nuo pažinčiųjų išgyvenimo gautiužtektinai saugių ir maistingų maisto produktų, tinkamų sveikam ir aktyviam gyvenimui Rome Declaration, O maisto sauga yra mokslinė disciplina, apibūdinti maisto ir maisto produktų apdirbimą, tvarkymą, priežiūrą,paruošimą ir saugojimą tokiu būdu, kad būtų išvengta užteršimo ir per maistą plintančių ligų Satin, M.

Kitaiptariant, aprūpinimo maistu užtikrinimas — tai prieiga ir galimybės įsigyti bei apsirūpinti pakankamai saugiais maistoproduktais, o maisto saugos terminas įvardina maisto kokybės, maisto tvarkymo, rizikos sveikatai aspektus. Gani irPrasad teigimu aprūpinimo maistu užtikrinimas siejasi su maisto sauga, nes maisto tiekimas busnepakankamas, jei namų ūkiai negalės įsigyti pakankamai kokybiško maisto.

worthington mn pažintys

Galima teigti, kad aprūpinimo maistuužtikrinimas yra platesnė sąvoka nei maisto sauga. Maisto sauga gali būti tapatinama su maisto kokybe, tuo tarpuaprūpinimo maistu užtikrinimas siejasi su namų ūkio galimybėmis įsigyti tinkamos kokybės maisto.

Vitunskienė ir Talukder pastebi, jog aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcija taip patlyginama ir su statistiniu šalies apsirūpinimo maisto produktais rodikliu angl. Užsienio autoriaiBecker ir Thomson su Metz savarankišką apsirūpinimą maistu apibrėžia kaip nepriklausomumą nuokitų, sugebėjimą apsirūpinti maistu savais turimais ištekliais.

Savarankiškas apsirūpinimas maistu parodo valstybėsgalimybes patenkinti savo maisto poreikius vien tik iš vidaus gamybos Talukder, Aprūpinimo maistuužtikrinimo koncepcija yra platesnė nei savarankiško apsirūpinimas maistu koncepcija, nes aprūpinimo maistuužtikrinimas apima visas galimybes siekiant įsigyti bei apsirūpinti pakankamai saugiais maisto produktais, įskaitantir maisto importą.

Laiku bėgantpožiūriai į šią koncepcia kito — nuo pakankamos maisto pasiūlos iki saugaus maisto ir subalansuotos mitybos 1pav.

Pasaulyje, kuriame maisto produktų pagaminama užtektinai visiems išmaitinti,daugiau kaip vienas milijardas žmonių neturi galimybės gauti pakankamai maisto Europos ekonomikos, Aprūpinimo maistu užtikrinimas reiškia, kad žmonės turi pakankamai maisto atsargų bei ekonominę galimybę prie joprieiti.

Aprūpinimo maistu klausimas buvonagrinėjamas nacionaliniu ir globaliniu mastu. Šiame laikotarpyje esminis dėmesys buvo skiriamas stabilios pasiūlosišlaikymui ir atsargų kaupimui atskirose valstybėse ir visame pasaulyje United Nations, Aprūpinimo maistu užtikrinimo koncepcijų raida sudaryta autorės XX a. Buvo pastebėta, jog nors ir maisto pasiūlastabilizavosi, tačiau badas ir prasta mityba išliko.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas reiškė, kadvisi žmonės bet kuriuo metu turi turėti tiek fizinį, tiek ekonominį priėjimą prie maisto, kurio jiems reikia. Nors mokslinėje literatūroje aprūpinimo maistu užtikrinimas vis dar siejama su maisto pasiūla, tačiauMarek teigimu, yra įrodyta, kad maisto pasiūla yra tik vienas aprūpinimo maistu užtikrinimo elementų.

Šiuo laikotarpiu aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka apėmė ne tik maisto pakankamumą irprieinamumą prie jo, bet ir maisto sudėtį ir mitybos poreikius Clay, Tai reiškė, jog žmonės turi fizinę,socialinę ir ekonominę galimybę pakankamai valgyti saugius ir maistingus maisto produktus.

Pasaulio aprūpinimo maistu užtikrinimo komitetas angl. The Sumaišykite pažinčių svetainę on World Food Security m.

Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija EBPO siūlo, aprūpinimomaistu worthington mn pažintys apibrėžti tokiomis trimis dimensijomis kaip: tinkamumo, prieinamumo ir naudojimo Tradereforms, Hahn remdamasis dabartiniu metu plačiai pripažįstama m.

Pasaulio viršūnių susitikimemaisto klausimais apibrėžta sąvoka — aprūpinimo maistu užtikrinimas egzistuoja, kai visi žmonės bet kuriuo metuturi tiek fizinį, tiek ekonominį priėjimą prie pakankamo, saugaus ir maistingo maisto, kuris tenkina jų mitybosporeikius, reikalingus sveikam ir aktyviam gyvenimui, — išskiria keturias tokias aprūpinimo maistu dimensijas:maisto buvimas, priėjimas prie maisto, maisto panaudojimas ir stabilumas.

Worthington mn pažintys skirtingų autorių Hahn, ; Clay, ; Escamilla; Correa, ; Radimer, ; Trade reforms, nuomones buvo pastebėta, jog kiekvienas autorius aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvokai apibrėžti taiko taspačias, o kai kuriais atvejais netgi visiškai skirtingas dimensijas.

worthington mn pažintys

Susisteminus autorių apibrėžimuose naudojamasaprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas, buvo nustatytos dažniausiai naudojamos dimensijos 2 pav. Aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijos sudaryta autorės 15Jungtinių Valstijų Žemės ūkio departamentas USDA aprūpinimo maistu užtikrinimą vertina dviem aspektais— prieinamumo ir platinimo United Nations, Escamilla, CorreaHahnClay ir Radimer aprūpinimo maistu užtikrinimo dimensijas sieja su aprūpinimo maistu užtikrinimo lygiais.

Populiariausi miestai

Jie aprūpinimomaistu užtikrinimą aiškina atskirais lygiais. Pasak Hahn nacionaliniu lygiu nurodomos 4 aprūpinimo maistuužtikrinimo dimensijos: tinkamumo, prieinamumo, stabilumo ir panaudojimo, o pagal Clay ir Radimer namų ūkio ar individualiu lygiu atsiranda dar ir subalansuotos mitybos dimensija.

Aprūpinimo maistu užtikrinimas yra įvairialypė sąvoka, worthington mn pažintys autorių yra apibrėžiama ir aiškinama įvairiai. Vienu atveju aprūpinimo maistu užtikrinimo sąvoka yra aiškinama kaip galimybė gauti pakankamą maisto tiekimąpasauliniu bei nacionaliniu lygiu Ballenger, Mabbs-Zeno, ; United Nations, ; Vitunskienė, ; kituatveju sąvoka siejama su subalansuota mityba ir gerove Clay, ; Radimer, Tačiau visi autoriai sutinka sutuo, jog pirmiausiai buvo ištirtas nacionalinis aprūpinimo maistu užtikrinimo lygis, o tik po to pradėtas analizuoti irvertinti namų ūkio ir individualus lygiai.

Požiūriai į apsirūpinimo maistu užtikrinimą yra skirtingi, tačiau dauguma autorių sutinka, jog apsirūpinimomaistu užtikrinimas yra galimybė visiems žmonės bet kuriuo metu gauti pakankamai kokybiško maisto. Apsirūpinimo maistu užtikrinimą galima apibrėžti tam tikru lygiu — globaliu, nacionaliniu, namų ūkio irindividualiu.

Svarbiausias yra individualus apsirūpinimo maistu užtikrinimo lygis, nes jis nusako individoaprūpinimo maistu užtikrinimą, atsižvelgiant į kiekį, kokybę bei maisto įvairovę.

Nacionaliniu lygiu aprūpinimo maistu užtikrinimas įvardinamas 4 dimensijomis — tinkamumo, prieinamumo,stabilumo ir panaudojimo, o namų ūkio ar individualus lygis apima dar ir subalansuotos mitybos dimensiją. Literatūros sąrašas1. Treating food security and food aid issues at the GATT. Food balance sheets: a handbook [interaktyvus].

The 10 Most Redneck Cities In Minnesota Explained.

Prieiga per internetą:. CLAY, E. Food Security: Concepts and Measurement.